Norma a uzus

Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji

Poznań, 19-20 maja 2016

Pojęcie globalizacji w dzisiejszym świecie jest czymś równie oczywistym, jak swoboda komunikacji. Nowoczesne technologie i nowe media zniosły granice, umożliwiając swobodny przepływ informacji niezależnie od przepisów regulujących ich przekraczanie.

Globalizacja poszerzyła zasięg intensywnie rozwijających się dziedzin wraz z ich technologiami, produktami i usługami, konfrontując międzynarodowe z krajowym, globalne z lokalnym, znormalizowane z indywidualnym. Jednocześnie rozmyła (przyczyniła się do) kontury paradygmatów kulturowych, nadając przekładowi status hybrydy w stopniu dotychczas nieznanym.

Zmieniła się także sytuacja tłumacza, który musi dokonać właściwych wyborów nie tylko pomiędzy dwiema kulturami, ale przede wszystkim spośród nakładających się na siebie norm i uzusów globalnych/ lokalnych/ indywidualnych, tworzących palimpsest współczesnej komunikacji specjalistycznej wewnątrz- i międzyjęzykowej.

W perspektywie tłumacza, jego pracy i produktu, globalizacja traci swą oczywistość, stawiając znaki zapytania w wielu kwestiach, m.in.:

 • globalizacja a lokalizacja tłumaczenia jako produktu
 • globalizacja a indywidualizacja tłumacza jako podmiotu komunikacyjnego
 • globalizacja norm komunikacyjnych (terminologicznych, tekstowych/ gatunkowych) vs uzus tłumaczeniowy
 • globalizacja a polileksja w terminologii specjalistycznej
 • przekład jako hybryda między paradygmatem lokalnym a globalnym
 • globalizacja standardów tłumaczeniowych vs jakość przekładu specjalistycznego
 • europeizacja standardów w dydaktyce przekładuo
 • wpływ nowych mediów i narzędzi komputerowego wspomagania tłumaczenia na ujednolicenie standardów terminologicznych, tekstowych, gatunkowych i tłumaczeniowych
 • globalizacja vs ergonomizacja pracy tłumacza
 • globalizacja ekosystemów językowych vs proces tłumaczenia
Powyższe zagadnienia w odniesieniu do wszystkich form przekładu specjalistycznego – pisemnego, ustnego (konferencyjnego, środowiskowego), audiowizualnego, a także w kontekście terminologii, dydaktyki oraz profesjonalizacji tłumaczy i nauczycieli przekładu stanowić będą temat krajowej konferencji naukowej pt. Norma a uzus. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji, organizowanej pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Dziekana Wydziału Neofilologii, prof. zw. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz.

Cel:

Konfrontacja normy i uzusu z faktycznymi potrzebami odbiorców tłumaczeń specjalistycznych, a w jej długofalowym następstwie ujednolicenie standardów w zakresie dydaktyki, terminologii i przekładu specjalistycznego, oraz dostosowanie profilu studentów do aktualnych potrzeb rynkowych.

Organizatorzy:

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dla kogo?

Konferencja adresowana jest do wszystkich uczestników procesu tłumaczenia specjalistycznego: terminologów, tłumaczy pisemnych, ustnych i audiowizualnych oraz odbiorców, zwłaszcza specjalistów w zakresie różnych dziedzin specjalistycznych.

Szczególne miejsce na tej liście zajmują młodzi adepci przekładu specjalistycznego – studenci zawodowych studiów tłumaczeniowych i studenci specjalności przekładoznawczych na kierunkach filologicznych, którzy mogą wziąć udział nie tylko w obradach, ale także w warsztatach prowadzonych przez zawodowych tłumaczy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

#TranslatingEurope

Konferencja jest częścią projektu #TranslatingEurope, w ramach którego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje warsztaty we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem tych warsztatów jest określenie umiejętności optymalizujących zatrudnienie studentów i absolwentów kierunków przekładoznawczych. W Polsce, w ramach projektu, 27 listopada ubieglego roku odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencja pt. „Różne spojrzenia na kompetencje tłumaczy i jakość przekładu".
W roku bieżącym planowana jest organizacja warsztatów także w Gdańsku i Warszawie.

Więcej informacji o projekcie #TranslatingEurope można znaleźć tutaj.

 • Komisja europejska